MedyaPress

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik süresi ne kadar? Yaş şartı kaç?

Askeralma Kanunu Teklifi’nin ilk 30 maddesini içeren birinci bölümü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı yeni askerlik sisteminde askerlik süresi ne kadar olacak? Yaş şartı kaç olacak? İşte yeni askerlik sistemi hakkında son gelişmeler…

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik süresi ne kadar? Yaş şartı kaç?
1
Eklenme: 19 Haziran 2019-10:40 | Güncelleme: 19 Haziran 2019-16:57

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, yükümlülerin, lise veya dengi  okullarda öğrenim görenler için 22 yaşını, fakülte ve yüksekokullar ile meslek  yüksekokullarında (MYO) öğrenim görenler için 28 yaşını tamamladıkları yılın  sonunu geçmemek kaydıyla askerlikleri mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye  kadar ertelenecek.

Bitirdiği okulun dengi veya daha alt seviyedeki bir öğretim kurumuna  kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmeyecek.

Çift ana dal programına kayıtlı yükümlülerin bir programdan mezun  olmaları halinde askerlik erteleme işlemleri, diğer ana dal programındaki  öğrenciliğine göre yürütülecek. Yoklama kaçağı veya bakaya kaldıktan sonra ya da  yoklama kaçağı olarak muayenesi yapılarak sınıflandırma kaynağına alınacaklardan;  sevke tabi tutulacağı celp tarihine kadar okula kayıt yaptıranların askerlikleri  ertelenmeyecek. Yurt dışında yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenlerin  askerlikleri, öğrenciliklerinin yetkili Türk makamlarınca tanınmasının ardından  ertelenecek.

Öğrenim kurumlarından terk, ilişiği kesilen veya mezun olanlardan;  lise veya dengi okuldan mezun olduğunu belgeleyenlerin askerlikleri istekleri  halinde mezuniyet tarihinden itibaren 3 yıl, mesleki ve teknik lise mezunları  için ilave 3 yıl, fakülte veya yüksekokul ile MYO’dan ilişikleri kesilenler ile  yüksekokul ve MYO mezunlarının askerlikleri ise mezuniyet ya da ilişik kesme  tarihinden itibaren 2 yıl süreyle ertelenecek. Bu erteleme süreleri lise veya  dengi okul mezunları için 22, mesleki ve teknik lise mezunları için 25, fakülte  veya yüksekokul ile MYO’dan ilişikleri kesilenler ile yüksekokul ve MYO mezunları  için 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçemeyecek.

4 yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olan  yükümlülerin askerlikleri istekleri halinde 2 yıla, yüksek lisans eğitimini  tamamlayanların ise 1 yıla kadar ertelenecek. Yurt dışındaki öğrenim  kurumlarından mezun olanlara, talepleri halinde, denklik işlemlerini  tamamlayabilmeleri için ayrıca bir yılı geçmemek üzere erteleme hakkı  tanınabilecek. Bu şekilde yapılan erteleme süreleri 32 yaşını tamamladıkları  yılın sonunu geçemeyecek. Erteleme süresi içerisinde yükseköğretim kurumuna kayıt  yaptıranların askerlikleri öğrencilik nedeniyle ertelenecek.

Askerlik çağına girmeden önce lise veya dengi okullar, yüksekokullar  veya MYO’dan mezun olanlar, fakülte, yüksekokul, MYO’dan ilişiği kesilenlerin  ertelemeleri, askerlik çağına girdikleri yıldan itibaren başlayacak.

Lisans mezunlarından, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup  hizmetinin özelliği sebebiyle askerlik görevinin ertelenmesine ihtiyaç duyulan  kamu personeli ile yurt ve yurt dışında staj, yüksek lisans yapan kamu  personelinin 32 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar askerlikleri  ertelenebilecek.

Öğrenimleri süresince, sanatta yeterlilik, doktora veya ihtisas  yapanlar ile çalıştıkları bilim dallarında dünya ölçüsünde bir yenilik getiren orijinal çalışmalarda bulunanların, aktif spor hayatına devam edenlerin  askerlikleri, 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenebilecek.

Yoklama kaçağı, bakayalar, yoklama kaçağı olarak muayenesi yapılarak  sınıflandırma kaynağına alınacakların askerlikleri, sevke tabi tutulacakları celp  tarihine kadar geçen süre içinde ertelenmeyecek. Ertelemelerine neden olan görev,  staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora öğrenimi başlangıç tarihleri,  sporcuların erteleme kapsamındaki kulüpleriyle yaptıkları sözleşme başlangıç  tarihleri, yoklama kaçağı veya bakaya kaldıkları tarihten önce olanların  ertelemeleri yapılabilecek.

 Suç duyurusu

Erteleme şartlarını taşımadığı, bilgi, belgeleri gerçeği yansıtmadığı  halde askerliği ertelendiği tespit edilenlerin askerlik işlemleri, erteleme  işlemi yapılmadan önceki durumları, erteleme şartlarını kaybettiği tespit  edilenlerin ise erteleme şartlarını kaybettikleri tarihteki durumları dikkate  alınarak yürütülecek.

Askerlik işlemlerinin yürütülmesine ilişkin görevlerini veya  sorumluluklarını zamanında yerine getirmediği tespit edilenler hakkında  cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.

Savaş zamanı hariç olmak üzere, iki kardeşin aynı anda silah altına  alınma sırası gelmesi halinde anne veya babanın talebine göre kardeşlerden  birinin askere alınması ertelenebilecek. 20 yaşından küçük olanlar ile geçime  yardım edemeyecek derecedeki maluller, hesaba katılmayacak.

Askerlikleri ertelenenler, seferberlik ve savaş halinde lüzum ve  ihtiyaca göre askere sevk edilecek.

Yoklama kaçağı, saklı, bakaya ve geç iltihak bakayalar

Teklif, yoklama kaçağı, saklı, bakaya ve geç iltihak bakayası  kalanların belirtilen mazeretleri yoksa statülerine uygun olarak silah altına  alınma tarihleriyle ilgili düzenlemeler de içeriyor.

Belirtilen yazılı mazereti bulunduğuna dair belge ibraz etmeyenlerden,  tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanlar yoklama kaçağı; 20  yaşına girdiği halde isimlerini nüfus kayıtlarına geçirmemiş bulunanlar saklı;  tabi olduğu halde sevke katılmayanlar ile sevk edildiği birliğine katılmayanlar  bakaya; sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine  katılanlar geç iltihak bakayası olacak.

Yoklama kaçağı ve saklılardan erteleme hakkı bulunanların talepleri  halinde yoklamaları yapılmadan ertelenecek, erteleme hakkı bulunmayanlardan  muayeneleri neticesinde askerliğe elverişli olduğu anlaşılanlar ilk sınıflandırma  kaynağına alınacak.

Yoklama kaçağı ve saklılardan sınıflandırıldıktan sonra, belirtilen  yazılı bir mazeret nedeniyle ertelemesi yapılanlar, ertelemelerinin bitiminin  ardından ilk celp döneminde sevk edilecek.

Er statüsündeki bakayalar cezaevinden tahliye olanlar hariç ele  geçirilmesini müteakip, yedek subay ve yedek astsubay adayı statüsündeki  bakayalar ele geçirildikten sonra düzenlemede belirtilen yazılı bir mazeret  nedeniyle ertelemesi yapılanlar erteleme bitimini müteakip ilk celp döneminde  sevk işlemi yapılacak.

Yoklamaları sonucunda askerliğe elverişli oldukları tespit edilenler,  bakanlıkça belirlenecek esaslara göre askere sevk edilecek.Barışta ve seferde silah altına alınanlara yol ve iaşe bedeli  ödenecek.

Ölüm, doğum, hastalık, evlilikte cezai yaptırım olmayacak

Teklif, yükümlülerin ölüm, doğum, hastalık, evlilik, tutukluluk gibi  hallerde bakaya durumuna düşerek, cezai yaptırıma maruz kalmadan sevklerinin  geriye bırakılmasını sağlıyor.

Tutukluluğu veya hükümlülüğü, herhangi bir sağlık kurumu raporuyla  belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı, eşi veya ikinci derece dahil kan  veya kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş  hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı, sevkten önceki veya sonraki  15 gün içinde eşinin, ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından birinin  ölümü, sevkten önceki veya sonraki 15 gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil  kan veya kayın hısımlarından birinin evlenmesi, sevkten önceki veya sonraki 2 ay  içinde çocuğunun doğması nedeniyle sevkini yaptırmayanlar, bu mazeretlerini  kanıtlayan belgeleri askerlik şubesine teslim edecekler. Bu kişilere, idari para  cezası uygulanmayacak. Seferberlik ve savaş halinde bu hükümler uygulanmayacak.

Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalara verilecek cezalar

Barışta kabul edilebilir bir özrü olmaksızın yoklama kaçakları ve  saklılar için yoklama kaçağı kaldıkları tarihten; bakayalar için bakaya  kaldıkları tarihten; geç iltihak bakayaları için kendilerine tanınan yol  süresinin bitiminden; yedeklerden çağrılanlar için birlikte işleme tabi olanların  en son gönderilme tarihinden itibaren kaçak kaldıkları gün süresi kadar idari  para cezası uygulanacak. Bunlardan kendiliğinden gelenlere her gün karşılığı 5,  yakalananlara ise her gün karşılığı 10 lira idari para cezası verilecek.

Yapılan muayenelerinde askerliğe elverişli olmadıkları anlaşılanlar,  askerlikten muafiyet hakkı olanlar, düzenlemede belirtilen nedenlerle erteleme  hakkı olduğu halde süresi içerisinde işlem yaptırmayanlara, idari para cezası uygulanmayacak.

Askerlik şubesi başkanlıkları, idari para cezası vermeye yetkili  olacak.

Terör örgütlerine veya MGK’ce devletin milli güvenliğine karşı  faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,  mensubiyeti, iltisakı, bunlarla irtibatı olan ve askerliğe elverişli oldukları  anlaşılan yükümlülerden, yoklama kaçağı ve bakayalar dahil bu düzenlemede yazılı  geçerli mazereti olmayanlar, bakanlıkça belirlenecek celp ve sevk esaslarına göre  silah altına alınacak.

Yoklama kaçakları ve bakayalar, askerlik ödevlerini yerine getirmek  amacıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığınca, İçişleri Bakanlığına  bildirilecek. Yakalanarak muhafaza altına alınanlar, mesai saatleri içerisinde en  yakın askerlik şubesine getirilecek. Mesai saatleri dışında veya askerlik  şubesinin bulunmadığı yerlerde ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan  tutanağa istinaden derhal serbest bırakılacak.

Yoklama, celp ve sevk ile ilgili hususlar, Milli Savunma Bakanlığınca  TRT ve diğer ulusal yayın yapan televizyon, radyo kanalları aracılığıyla zorunlu  yayın kapsamında duyurulacak, bakanlığın internet sitesinde ve e-Devlet  sisteminde ilan edilecek.

Erbaş ve erlere muvazzaflık hizmetinin her ayı için bir gün izin  verilecek. Ayrıca ikinci 6 aylık süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine  devam edenlere muvazzaflık hizmetinin her ayı için ilave bir gün izin tanınacak.

Askerlik hizmetinin gerektirdiği görev ile yükümlülükleri yerine  getirme konusunda gayret ve çalışmaları sonucu emsalleri arasında üstün başarı  gösteren erbaş ve erlerden, muvazzaf askerlik hizmetleri boyunca, herhangi bir  ceza almamış olanlara, azami üç güne kadar ek izin verilebilecek.

Radyoaktif ışınla çalışan erbaş ve erler, her ay için iki gün ilave  izin kullanabilecek. Muvazzaflık hizmeti sırasında eşi doğum yapan ya da eşi veya  ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından biri vefat eden erbaş ve erler,  talepleri üzerine ilave 10 gün izin kullanabilecek. Askerlik hizmetini yedek  subay ve yedek astsubay olarak yerine getirecek yükümlülerin izinleri, Türk  Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’ndaki sürelere oranlanarak uygulanacak. Bu  kapsamda verilen izinler askerlik hizmet süresinden sayılacak. Bu kapsamdaki  yazılı izinlerin dışında afet ve acil durumlarda izin vermeye cumhurbaşkanı  yetkili olacak.

Erbaş ve erlerin hava değişimi ile istirahatte geçen sürelerinin, tabi  olduğu hizmet süresinin her ayı için bir günlük kısmı, askerlik hizmetinden  sayılacak.

Yedek subay ve yedek astsubaylardan hastalananlar, muvazzaf  subay/astsubay emsalleri gibi sıhhi izin süresine tabi tutulacak. Bu izin  süresince, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, yedek subay veya yedek  astsubaylıkta alınan sıhhi izin sürelerinin tabi olduğu hizmet süresinin, her ayı  için bir günlük kısmı askerlik hizmetinden sayılacak.

Yedek subay adayları ya da yedek astsubay adaylarının kanuni  mazeretlerine dayalı olarak sınıf okulundan ayrı geçirilen sürenin, sınıf okulu  toplam süresinin üçte birinden fazla olanlar veya sınıfı görevi yapamaz raporu  alanlar hakkında geçici terhis işlemi yapılacak.  Bir sonraki dönemde  hastalıklarının devam etmediği sağlık raporu ile saptananlar ve yeniden  sınıflandırılanlar yeni dönemin tamamına katılacak.

Firar ve hava değişimi veya izin ihlali durumundaki yükümlüler  hakkındaki suç dosyası, suçun oluşması için öngörülen sürelerin geçmesine  müteakip, ilgililerce soruşturma izni verilmesi halinde yetkili cumhuriyet  savcılıklarına gönderilecek.

Haklarında yakalama kararı olan firar ve hava değişimi ya da izin  ihlali durumundaki yükümlüler ele geçirilinceye kadar kolluk kuvvetlerince  aranacak. Kolluk kuvvetlerince yakalananlar en yakın adli makama teslim edilecek  ve adli makamın talimatı doğrultusunda haklarında işlem yapılacak. Bu durumda  olan ancak haklarında adli makamlarca çıkarılmış yakalama kararı bulunmayan  yükümlülerden, kendiliğinden gelen ya da kolluk kuvvetlerince askerlik şubelerine  teslim edilenler, serbest olarak birlik ve kuramlarına sevk edilecek.

Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme disiplinsizliklerini  işleyen yükümlülerden kendiliğinden askerlik şubelerine gelenler, serbest olarak  birlik ve kurumlarına sevk edilecek.

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.